کتاب برچسبی - اکلیلی - 4-6 سال

شاهزاده ها

قیمت : 150000 ریال

بیشتر بدانیم
انتشارات پیام مشرق در هر کتاب داستان کوتاهی نوشته شده و جای بعضی از تصاویر خالی می باشد که کودک باید در بین برچسب های بین کتاب، برچسب هر جای خالی را پیدا کند و بچسباند سال1389 شابک: 4-39-8050964-978
سال نشر:
شابک:
طراحی و برنامه نویسی دات نرم افزار